Tomas Alusik : Defensive architecture of prehistoric Crete

Tomáš Alušík: Defensive architecture of prehistoric Crete.

British Archaeological Reports – International Series 1637, Oxford 2007.

ISBN 9781407300764. 230 stran; 78 obrázků (map, plánů, kreseb a fotografií).

http://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDetail.asp?id={3A42B200-29BF-4D72-9343-CB9820B5169E}

 


Kniha je upravenou a rozšířenou verzí doktorské disertace Tomáše Alušíka z podzimu 2005 (FF UK v Praze). Autor se zabývá problematikou existence, typologie a chronologie veškeré defensivní architektury prehistorické Kréty od závěru doby kamenné (neolitu) do konce doby bronzové (označované jako doba mínojská). Pod pojmem „defensivní architektura“ se rozumí veškeré architektonické řešení, které brání nebo alespoň přispívají k větší obranyschopnosti a „vojenské způsobilosti“ jakéhokoli druhu osídlení nebo budovy.

Kniha je členěna do čtyř hlavních částí (Úvod; Katalog krétské prehistorické defensivní architektury; Rozbory a závěry; Obrazová příloha).

Více informací o defensivní architektuře prehistorické Kréty viz sekce Projekty/Defensivní architektura prehistorické Kréty.

Shrnutí nejdůležitějších bodů této knihy je (v anglickém jazyce) uvedeno ve studii Defensive architecture in Crete in Late/Final Neolithic and Bronze Age. In: Czebreszuk, J. – Kadrow, S. – Müller, J. (eds.): Defence structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC. Studia nad Pradziejami Europy Środkowej/Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 5, Poznań – Bonn, s. 11-27. (K dispozici na autorově osobním profilu na serveru Academia.edu)