Medicína a nemocnost v předhippokratovském Řecku

Hlavní řešitel projektu: Tomáš Alušík

Školitel: Doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

 

V rámci svého externího doktorského studia na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se Tomáš Alušík zabývá zkoumáním úrovně lékařství v Řecku v době před rokem 500 př. Kr. – tedy před narozením „otce západní medicíny“ Hippokrata z Kóu (asi 460-370 př. Kr.) a vytvořením zcela nového konceptu přístupu k léčení, léčivým prostředkům i pacientovi. Větší část zkoumaného období zahrnuje prehistorii (neolit a dobu bronzovou), proto je pozornost věnována především archeologickým pramenům, z nichž nejdůležitější místo zaujímají lidské kosterní pozůstatky. Z těch lze často pomocí různých speciálních analýz a zkoumání určit nemoci a zranění, kterými dotyční lidé trpěli, převažující stravu, jejich původ atp. Menší pozornost je věnována literárním pramenům (jde především o hliněné tabulky popsané tzv. lineárním písmem B z 2. poloviny 2. tisíciletí př. Kr. a o homérské eposy) a zobrazením na keramických nádobách z 8. – 6. století př. Kř. (např. vyobrazení scény známé z trójské války, kdy Achilleus obvazuje zraněného Patrokla). Na základě celkové analýzy všech uvedených druhů pramenů lze poznat nejen celkovou úroveň lékařského poznání a umění, ale i zdravotní stav populace včetně nemocnosti.


 

Dosavadními dílčími výstupy projektu jsou prezentace na konferenci „War injuries“ (1. lékařská fakulta UK, 5. 3. 2011) a tyto tři studie:

Alušík, T., 2014: The Warfare of the Prehistoric Aegean from the Point of View of Injuries (On the Basis of Archaeological, Literary and Iconographical Sources). In: Smrčka, V. – Mádlová, V. (eds.): War Injuries from Past to Present. Proceedings of the Symposium “War Injuries from Past to Present”, First Faculty of Medicine, Charles University of Prague, 5th March 2011. Acta Universitatis Carolinae Medica Monographia CLIX, Praha, s. 45-59.

 

Alušík, T., v tisku (2015): Skull Trepanations in Bronze Age Greece: An Archaeologist’s View. World Neurosurgery (2015), doi: 10.1016/j.wneu.2015.02.010. [IF 2.417]

 

Alušík, T. – Alušík, Š., v tisku (2015): Dna a její výskyt, popisy a léčení ve starověku. Časopis lékařů českých (2015).