3D rekonstrukce vybraných egejských prehistorických lokalit

Používání 3D vizualizací archeologických lokalit stále není v archeologii příliš rozšířeno, i když prezentování ideální rekonstrukce – ať už jednoduché kresebné nebo sofistikované počítačové – by logicky mělo být výsledkem studia jakékoli stavby zdokumentované při archeologickém výzkumu. Na jedné straně sice byla takto rekonstruována celá města (Rome reborn – http://www.romereborn.virginia.edu/; Byzantium 1200 – http://www.byzantium1200.com/index.html) nebo jednotlivé stavby (různé antické stavby v Řecku, Itálii, Malé Asii a severní Africe – http://www.klassische-archaeologie.uni-hd.de/forschung/3Dmodelle.html), v některých archeologických specializacích se však počítačem vytvořených 3D modelů užívá stále poměrně málo.

V mínojské archeologii, která se zabývá studiem prehistorické Kréty (zejména od konce mladší doby kamenné do konce doby bronzové – asi 2. polovina 4. tisíciletí – asi 1050 př. Kr.), se – pokud je autorům známo – první takový příklad objevil v červnu 1998 na webových stránkách Ústavu pro klasickou archeologii Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (http://www.aeria.phil.uni-erlangen.de/ausstellung_html/lectures_html/archanes/archanes_1.html).

Při studiu mínojské architektury archeologové kladou důraz zejména na její typologii, chronologický vývoj, nálezy uvnitř, kontext a vůbec na výpověď, co nám může stavba povědět o lokalitě a celé společnosti. Na stavby je tedy nazíráno spíše jako na artefakty než na svébytný prostor vytvořený člověkem za účelem bydlení, skladování nebo dalších specifických funkcí (výroba, kult atp.). Existují sice i archeologické studie, které se zabývají konstrukčními aspekty a detaily staveb; ty ale nebyly příliš detailně zaměřeny a to především díky fragmentárnímu stavu dochovaných pozůstatků staveb a limitované povaze a výpovědní možnosti archeologických pramenů.

Pro celkové pochopení všech aspektů mínojské architektury a rozšíření našich znalostí je třeba kromě „umělecko-historického“ a „archeologického“ pohledu aplikovat také pohled a přístup čistě „konstrukčně-technický“, tj. ověření, ujasnění a doplnění představ o statickém a stavebně-konstrukčním fungování staveb. Pro účely tohoto projektu to konkrétně znamená také aplikovat statické, konstrukční a technologické poznatky a zákonitosti při procesu rekonstrukce minojských staveb. Konfrontace současných archeologických poznatků s metodikou architektonicko-konstrukčního navrhování staveb může přinést otevření nové kapitoly ve výzkumu a poznání nejen mínojské, ale obecně veškeré prehistorické architektury egejské oblasti.

V rámci tohoto projektu byly dosud vytvořeny 3D rekonstrukce dvou jednoduchých rurálních mínojských lokalit na východní Krétě – Livari Cheromylia a Agios Antonios Chomatas Site 9.

Livari Cheromylia se nachází na západní straně zátoky Livari (na jihovýchodní Krétě – okres Sitia, region Ziros), na terasách na jižní a západní straně nevysokého kopce, několik desítek metrů nad hladinou Libyjského moře. Jižní a jihozápadní část kopce a lokality přetíná moderní prašná cesta (chomatodromos). V lokalitě o rozloze asi 80-90 x 60 m byly identifikovány celkem 4 prehistorické stavby (Budovy I, II, IV o několika místnostech a jednoprostorová Stavba V) a 12 dobře patrných úseků zdí. Veškerá dochovaná architektura byla vybudována z masivních, hrubě opracovaných bloků místního kamene v technice označované jako „kyklopské“ či „onkolitické“ zdivo. Na povrchu jsou jasně patrné prehistorické artefakty, především zlomky keramiky a kamenných nástrojů. Lokalita byla osídlena během období starých a nových paláců (MM-LM; 2. tisíciletí př. Kr.).

Agios Antonios Chomatas Site 9 se nachází na severním pobřeží východní Kréty, severně od vesnice Kavousi, na terase masivu hory Chomatas, která se tyčí přímo na pobřeží zálivu Mirabello. Její západní stranu tvoří téměř kolmé útesy, východní stranu prudký svah, který je ve vyšších partiích formován do teras. Na jedné z teras o rozměrech zhruba 30 x 20 m jižně a o něco málo pod vrcholem hory (nadmořská výška lokality je 213,3 m) se dochovaly zbytky velké budovy obehnané zdí vedenou po severním, východním a jižním okraji terasy. Základy budovy i zdi se bohužel dochovaly do výšky maximálně pár desítek centimetrů a byly zbudovány z neopracovaných či jen hrubě přitesaných masivních bloků šedého vápence o délce až 1 m v technice „kyklopského“ či „onkolitického“ zdiva. Vstup do ohrazeného areálu lokality se nacházel pravděpodobně na severu; vstup do vlastní budovy je lemován dvěma svislými kamennými bloky (ortostaty). Lokalita byla osídlena během období starých a nových paláců (MM-LM; zhruba 2. tisíciletí př. Kr.).

Více viz:

Alušík, T. (with contribution by M. Chalupka and D. Kopernický), 2011: 3D Virtual Reconstructions of Minoan Rural Sites: The Case of Livari Cheromylia (East Crete). In: Remondino, F. – El-Hakim, S. (eds.): Proceedings of the 4th ISPRS International Workshop 3D-ARCH 2011: “3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures”, Trento, Italy, 2-4 March 2011. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXVIII-5/W16, 2011. http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XXXVIII-5-W16/537/2011/isprsarchives-XXXVIII-5-W16-537-2011.pdf

Šovarová, D. – Alušík, T., 2013: Rekonstrukce prehistorických archeologických lokalit na Krétě: Agios Antonios Chomatas Site 9. In: Holubec, P. (ed.): Člověk, stavba a územní plánování 7, Praha, ČVUT, s. 217-25. (dostupné v sekci Ke stažení a zde)

Alušík, T. – Sosnová, A. B., 2014: Möglichkeiten einer 3D-Rekonstruktion der Architektur und der Fundorte auf dem minoischen Kreta. In: E. Trinkl, Hrsg. Akten des 14. Österreichischen Archäologentages am Institut für Archäologie der Universität Graz vom 19. bis 21. April 2012, Wien 2014, s. 21-31.

Alušík, T. – Šovarová, D., 2015: The Accuracy Requirements and Sources for 3D Reconstructions of the Prehistoric Archaeological Sites: The Case of Agios Antonios Chomatas (Crete). In: Gonzalez-Aguilera, D. – Remondino, F. – Boehm, J. – Kersten, T. – Fuse, T. (eds.): 3D-Arch 2015 – 3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures (XL-5/W4), 25th – 27th February 2015, Avila, Spain. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5/W4 http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-5-W4/437/2015/isprsarchives-XL-5-W4-437-2015.pdf

 


Related Posts

Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku!

Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku!

Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku! Zde vám přinášíme malou ukázku a obsah knihy. Popis kapitol v připravované knize:     Ostia –  brána do antického Říma   Kapitola 1: Dějiny Ostie                         – Počátky Ostie                         – […]

O nás

O nás

České centrum pro středomořskou archeologii, z.s., (CCMA) bylo založeno jako občanské sdružení v lednu 2009. Podle aktuálně platné legislativy přejalo právní formu „zapsaného spolku“ (z.s.) a v říjnu 2015 byly upravené stanovy (odpovídající novému občanskému zákoníku) registrovány na příslušném rejstříkovém soudě. U zrodu Českého centra […]