Porti-Miamou projekt

Porti-Miamou projekt

„Porti-Miamou projekt“ je zaměřen na povrchovou dokumentaci veškerých dochovaných zbytků architektury, tj. vytvoření nových aktuálních plánů a menší povrchový průzkum blízkého okolí dvou prehistorických (minojských – pojem označující civilizaci doby bronzové na Krétě) lokalit v oblasti Mesarské nížiny v jižní části střední Kréty – Porti a Miamou. Obě tyto lokality – Porti Tou Bairami to Papouri and Miamou Korakies – byly osídleny v tzv. předpalácovém období a raném období starých paláců (tedy v raně minojském období I/II (EM I/II) po středně mínojské období I/II (MM I/II) – od přelomu 4. a 3. tisíciletí po rané 2. tisíciletí př. Kr.). V obou lokalitách se nacházejí zbytky velkých kolektivních hrobek (tzv. mesarské tholové hrobky, řecky tholoi) and v jejich blízkosti i pozůstatky sídlišť.

Tzv. mesarské tholové hrobky z předpalácového a staropalácového období jsou zkoumány již od počátku 20. století. Většina našich znalostí o předpalácovém období byla získána analýzou nálezů z takových hrobek. Naproti tomu související sídliště nebyla – až na pár výjimek – dosud blíže prozkoumána, a proto o jejich chronologii, architektuře, urbanismu, sociální organizaci atp. toho víme bohužel stále velmi málo. Většina sídlišť z uvedeného období dokonce ani nemá vytvořený plán – přinejmenším tedy takový, který zachycuje veškeré dochované architektonické zbytky a odpovídá moderním vědeckým standardům – včetně právě lokalit Porti a Miamou.

„Porti-Miamou projekt“ proto výrazně přispěje k lepšímu porozumění především předpalácového období na Krétě. Obytná a hospodářská architektura a struktura a detaily osídlení v tomto období jsou bohužel známy velice nedostatečně. Obě řádně zdokumentované lokality umožní vytvořit univerzální model pro další studium a zároveň poskytnou důležitý a vítaný srovnávací materiál pro ranou a počáteční fáze střední doby bronzové na řecké pevnině a ostrovech (především na Kykladách).

Projektový tým se skládá z 9-16 osob (podle doby strávené v terénu) a zahrnuje archeology, archeologické asistenty, geodeta, specialistu na GIS, specialistu na analýzy půd, kresliče a architekta. Řediteli projektu jsou Dr. Tomáš Alušík (za českou stranu) a Dr. Andonis Vasilakis, Čestný efor starožitností Řecka, za řeckou stranu.

Projekt je plánován na dvě terénní sezóny po čtyřech týdnech (jedna sezóna na každou lokalitu). Sezóna 2015 se uskutečnila od 10. srpna do 6. září, sezóna 2016 od 1. do 26. srpna.

„Porti-Miamou projekt“ je jedním z několika málo archeologických projektů, na jejichž řešení se ve Středomoří oficiálně podílejí čeští vědci, a vůbec první a jediný, jehož se takto účastní česká nestátní vědecká instituce. Sezónu 2016 laskavě podpořila také 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Studijní sezóny nálezů (které jsou uložené v Herakleionu, hlavním městě Kréty) z roku 2015 se uskutečnily v březnu a říjnu 2016. Projekt Porti-Miamou bude pokračovat i v příštím roce – na jaře 2017 studiem nálezů ze sezóny 2016. Byli bychom proto velmi vděčni všem, kteří by se rozhodli nám na tento projekt jakoukoli částkou přispět.

 

Sezóna 2015 projektu Porti-Miamou úspěšně skončilaRelated Posts

Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku!

Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku!

Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku! Zde vám přinášíme malou ukázku a obsah knihy. Popis kapitol v připravované knize:     Ostia –  brána do antického Říma   Kapitola 1: Dějiny Ostie                         – Počátky Ostie                         – […]

O nás

O nás

České centrum pro středomořskou archeologii, z.s., (CCMA) bylo založeno jako občanské sdružení v lednu 2009. Podle aktuálně platné legislativy přejalo právní formu „zapsaného spolku“ (z.s.) a v říjnu 2015 byly upravené stanovy (odpovídající novému občanskému zákoníku) registrovány na příslušném rejstříkovém soudě. U zrodu Českého centra […]