Společnost pro podporu německé vědy, kultury a umění v Čechách (Gesellschaft Zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen) a její archeologická expedice do centrální Anatolie v roce 1902


Hlavní řešitel projektu: Dr. Alexander Zäh, Maintal

Doba řešení projektu: 2006-2011

Za CCMA se tohoto projektu účastnili Jan Kostěnec a Tomáš Alušík.

 

Hlavním cílem projektu bylo shromáždění a publikace veškeré – mnohdy dosud nepublikované – fotodokumentace z archeologicko-epigrafické expedice členů „Společnosti pro podporu německé vědy, kultury a umění v Čechách“ (dále jen „Společnost“) do centrální Anatolie v roce 1902.
Společnost založená v roce 1890 několikrát změnila své označení a v roce 1945 byla zrušena a její majetek zkonfiskován. Písemný fond byl poté rozdělen mezi několik archivů a jeho část se bohužel nadobro ztratila. Účastníkům projektu se však podařilo vypátrat zbylé části materiálů vztahujících se k expedici – mezi jinými více jak stovku fotografií – uložených v několika archivech v České republice (Archiv hlavního města Prahy, Archiv Univerzity Karlovy v Praze) i Německu (Bayerisches Staatsarchiv, München).

Výsledkem tohoto mezinárodního projektu je publikace:

Kostěnec – A. Zäh (Hrsg.): Wissenschaftlicher Nachlaß der Deutsch-Böhmisch archäologischen Expedition nach Lykaonien, Ost-Pamphylien und Isaurien (Kleinasien) durchgeführt im Jahre 1902. Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris 26, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 2011.

Kniha sestává z úvodní části o účastnících expedice a jejím průběhu, hlavní částí je souborný komentovaný katalog zachovaných expedičních fotografií (z nichž mnohé jsou zde publikovány vůbec poprvé); má také tureckou a českou předmluvu (která je zároveň jakýmsi shrnutím, jejím autorem je Tomáš Alušík; tuto předmluvu si lze stáhnout v sekci Ke stažení).

Účastníci expedice byli významnými osobnostmi tehdejší rakouskouherské vědy: H. Swoboda (profesor klasické filologie a starověkých dějin), C. L. Patsch (profesor slavistiky), J. Jüthner (profesor klasické filologie) a Fritz Knoll (stavební inženýr, univerzitní docent). Někteří z nich byli alespoň v určité životní etapě spojeni s Prahou (např. profesor H. Swoboda, svého času rektor pražské německé univerzity) a výsledky expedice byly publikovány rovněž v Praze (předběžná zpráva z roku 1903 i celková publikace z roku 1935 – viz níže).

V průběhu expedice byly navštíveny, fotograficky zaznamenány a popsány mimo jiné tyto lokality:

  • Fasıllar – nachází se zde hlavně chetitský skalní monument ze 13. století př. Kr. a dále stopy pozdějšího římského a byzantského osídlení
  • Eflatün Bunar – i v této lokalitě se dochoval chetitský skalní monument ze 13. století, pravděpodobně jde o zbytky svatyně s pramenem
  • Gölcük Ören – zbytky akropole z římské a byzantské doby, fotograficky zdokumentovány byly především pozůstatky římských hrobek a pozdějšího hlavního kostela
  • Palaia Isaura/Leontopolis – zaznamenání a popsání této lokality je nejdůležitějším vědeckým počinem expedice; jde o pozůstatky velkého města z helénistického, římského a byzantského období, jehož nejvýznamnějšími dochovanými památkami jsou zbytky hradeb (dlouhých 3,8 km), triumfální oblouky dvou římských císařů a základy několika byzantských kostelů

 

Více o Společnosti, tomto projektu i některých lokalitách viz:

 

Jüthner, J. – Knoll, F. – Patsch, K. – Swoboda, H. (Hrsg.), 1903: Vorläufiger Bericht über eine archäologische Expedition nach Kleinasien unternommen im Auftrage der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Mitteilungen der Gesellschaft Nr. 15, Prag.

Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik in Prag H. Swoboda (†) – J. Keil – F. Knoll (Hrsg.), 1935: Denkmäler aus Lykaonien, Pamphylien und Isaurien, Ergebnisse einer im Auftrage der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen von Julius Jüthner, Fritz Knoll, Karl Patsch und Heinrich Swoboda durchgeführten Forschungsreise. Brünn – Prag – Leipzig – Wien.

Míšková, A. – Neumüller, M., 1994: Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Německá věd v Praze) Materiály k dějinám a inventář archivního fondu / Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen (Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag), Materialien zu ihrer Geschichte und Inventar des Archivbestandes, 1891-1945. Studia Historiae Academiae Scientarium Bohemicae.

Belke, K., 2000: Von Isaura zu Leontopolis. In: B. Borkopp – Th. Stepan (Hrsg.), ΛΙΘΟΣΤΡΤΟΝ. Studien zur byzantinischen Kunst und Geschichte, Festschrift für Marcell Restle, Stuttgart, s. 5-16.

Alušík, T. – Kostěnec, J. – Zäh, A., 2008: „Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen“ und ihre archäologische Expedition nach Lykaonien, Ost-Pamphylien und Isaurien (Kleinasien) im Jahre 1902 (Abstract). Forum Archaeologiae 46/III/2008 (http://farch.net).

Alušík, T. – Kostěnec, J. – Zäh, A., 2010: „Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen“ und ihre archäologische Expedition nach Lykaonien, Ost-Pamphylien und Isaurien (Kleinasien) im Jahre 1902. In: Meyer, M. – Gassner, V. (Hrsg.): Standortbestimmung. Akten des 12. Österreichischen Archäologentages vom 28.2. bis 1.3.2008 in Wien, s. 95-101.

Kostěnec, J. – Zäh, A. (Hrsg.), 2011: Wissenschaftlicher Nachlaß der Deutsch-Böhmisch archäologischen Expedition nach Lykaonien, Ost-Pamphylien und Isaurien (Kleinasien) durchgeführt im Jahre 1902. Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris 26, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften.