Petra Hečková, Ph.D.

Petra Hečková, Ph.D.

Petra Hečková patří mezi zakládající členy a je místopředsedkyní představenstva Českého centra pro středomořskou archeologii. V současnosti působí (na částečný úvazek) jako odborná asistentka Filozofické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni a manažerka odborných EU-projektů na Fakultě restaurování v Litomyšli Univerzity Pardubice.
Je absolventkou magisterského (2003) a doktorského (2009) studia dějin umění na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S klasickou archeologií ji pojí vřelé vzpomínky na tříleté (žel, nedokončené) studium. V jeho průběhu se začala zabývat problematikou antické římské a pozdně antické architektury a v této souvislosti pobývala na stipendium Univerzity Karlovy měsíc v Ravenně (výzkum ravennského pozdně antického štuku a systému dekorace stěn).
V rámci doktorského studia dějin umění se zabývala zhodnocením badatelského výkonu českého historika umění Vojtěcha Birnbauma (1877-1934) na poli antického a raně křesťanského umění a architektury. Téma koliduje také s širším kontextem jejích badatelských zájmů (dějiny a metodologický vývoj oborů dějin umění a klasické archeologie v českých zemích se zřetelem k dobovému kulturnímu vývoji v Evropě, tzv. polemika „Orient oder Rom“).
V rámci pedagogického působení na FF UP v Olomouci v letech 2006-2008 obrátila svou pozornost také na dějiny římského antického umění (zvláště sochařství) a proměny jeho recepce od středověku po dnešek (dějiny sběratelství, vědecké interpretace a muzejní prezentace památek antického umění a architektury).
S vědeckými zájmy Petry Hečkové souvisí také aktivní promýšlení a testování možností vypovídacích schopností fotografické dokumentace v interpretaci památek výtvarného umění a architektury (především antické, samozřejmě).

V současné době se Petra Hečková zabývá následujícími badatelskými tématy: „Zhodnocení vědeckého přínosu českého historika umění Vojtěcha Birnbauma (1877-1934) jako badatele o antickém umění“ a „Expozice antického umění v Římě: proměny recepce, interpretace a prezentace památek antického umění a kultury“.

Petra Hečková

Petra Hečková
Petra Hečková