Mgr. et Mgr. Vlastimil Drbal, PhD.

Mgr. et Mgr. Vlastimil Drbal, PhD.

Vlastimil Drbal je dlouholetým členem Českého centra pro středomořskou archeologii. Jeho specializací je pozdní antika ve východním Středomoří, a to především v oblasti Předního východu. V současnosti pracuje je grantovém projektu Římsko-germánského centrálního muzea v německé Mohuči (Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz).

Na FF UK v Praze vystudoval obory historie, překladatelství – tlumočnictví: němčina (oboje 2000) a klasická archeologie (2003). Již během magisterského studia klasické archeologie se specializoval na pozdní antiku a v této specializaci pokračoval i během doktorského studia (2010). Během doktorského studia absolvoval několik badatelských pobytů v Paříži (Ecole des hautes études en sciences sociales).

Vlastimil Drbal je členem mezinárodní mozaikové asociace Association internationale pour l´Etude de la Mosaïque antique, AIEMA, Paříž).

Vlastimil Drbal se dlouhodobě zabývá historickými, uměleckými, náboženskými a společenskými změnami ve východním Středomoří v pozdní antice. Ve své nepublikované disertační práci „Sókratés, Odysseus, Kassiopeia, Aión: vybrané aspekty ikonografie pozdně antických mozaik v Sýrii“ poukázal na ikonografické proměny syrských mozaik. V letech 2005-2011 pracoval Vlastimil Drbal v Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie Slovanského ústavu AV ČR. Byl členem redakce mezinárodního byzantologického časopisu Byzantinoslavica. V letech 2009-2011 byl českým vedoucím mezinárodního (česko-francouzského) projektu EKPHRASIS. La représentation des monuments dans le littératures byzantine et byzantino-slaves: Réalités et imaginaires, v jehož rámci organizoval v Praze dvě mezinárodní konference (březen 2010, listopad 2011). Od roku 2013 pracuje na grantovém projektu Římsko-Germánského centrálního muzea v Mohuči o byzantských poutních místech. Pracovní název jeho publikace, jež vyjde na počátku roku 2016, je Vorchristliche Wurzeln und Christianisierung vorchristlicher Heiligtümer (Předkřesťanské kořeny a christianizace předkřesťanských svatyní).

V rámci činnosti CCMA připravuje Vlastimil Drbal k publikování rozsáhlého průvodce Pavla Hlinovského o antické Ostii. Publikace v první části popisuje historii, architekturu, náboženství a další aspekty antického města; druhou část pak představuje podrobného průvodce po této výjimečné archeologické lokalitě. K projektu blíže viz sekce Projekty.

Vlastimil Drbal se aktivně zúčastnil více než 15 mezinárodních, většinou zahraničních konferencí (mj. byzantologických kongresů v Londýně /2006/ a Sofii /2011/). Je autorem více než 20 odborných článků v mezinárodních časopisech a konferenčních sbornících. Jejich seznam je uveden v sekci Publikace. Vedle toho přeložil Vlastimil Drbal řadu knih z němčiny, převážně s tématikou antiky a Byzance. Rovněž jejich seznam je uveden v sekci Publikace.