Naxos, nedokončený kúros Apollonas, 2014

Naxos, unfinnished kouros of Apollonas, 2014